22. maart 2018 - 19:30 tot 21:00
Deel het op:

A radical view on nature - Timothy Morton & René ten Bos | Oude Lutherse Kerk | donderdag, 22. maart 2018

*English Below

De Britse filosoof Timothy Morton, een van de meest tegendraadse denkers van dit moment, komt naar The School of Life om jouw beeld van de natuur en de mensheid voor altijd te veranderen. Hij wordt ondervraagd, aangevuld en op scherp gezet door onze Denker des Vaderlands René ten Bos.

We denken vaak over de natuur als iets dat ons rust brengt. We gaan ernaar toe om te ontsnappen aan de hectiek van de stad en helder na te denken. Morton gaat in tegen dit traditionele beeld van ‘de natuur.’ Het idee dat er een duidelijke scheiding is tussen cultuur en natuur is volgens hem de kern van onze ecologische crisis. Door anders naar de natuur en de mens te kijken, kunnen we leren nieuwe verbindingen aan te gaan met alles om ons heen. Uniek aan het werk van Morton is dat hij inzichten uit vele disciplines samenbrengt; filosofie, literatuur, antropologie, biologie, scheikunde, Boeddhisme en kunst.

Op 22 maart gaat Timothy Morton in gesprek met René ten Bos in de Oude Lutherse Kerk. Ze praten over Mortons radicale blik op ecologie, de grenzen van het menselijk domineren, en *** wij veranderen door de veranderingen in ons klimaat.

Net als Morton gelooft René ten Bos dat de gevolgen van het ingrijpen van de mens op de planeet ons dwingen anders te kijken naar *** wij ons verhouden tot de wereld. Volgens Ten Bos voelen we ons gedesoriënteerd in het Antropoceen, het huidige geologische tijdperk waarin de invloed van de mensheid op de aarde duidelijk zichtbaar is. We dwalen door dit tijdperk zonder te weten waar we heen moeten gaan en wat we met de aarde aan het doen zijn. We moeten leven met nieuwe, ondoorzichtige ecologische realiteiten die ons dwingen opnieuw na te denken over wat het betekent mens te zijn.

Dwalen door het bos zal nooit meer hetzelfde zijn na het gesprek tussen Morton en Ten Bos. Door hun unieke kijk op concepten die vanzelfsprekend lijken zoals ‘de natuur’ en ‘het klimaat’, leren we op een nieuwe manier te genieten van de wereld waarin we leven.

De sprekers
Timothy Morton is een Britse filosoof. Hij heeft meer dan een tiental boeken gepubliceerd en talloze essays en artikelen geschreven over ecologie. Hij is lid van de Object-Oriented Ontology, een beweging die gelooft dat mensen niet boven de natuur staan maar daar gelijkwaardig aan zijn. Morton combineert zijn academische werk met artistieke projecten zoals zijn samenwerkingen met Björk en Hans Ulbrich Obrist. Zijn boek Duistere Ecologie (2016) en zijn nieuwste boek Being ecological komen voor het eerst uit in het Nederlands in 2018.

René ten Bos is Denker des Vaderlands. Hij is professor aan de Radboud Universiteit waar hij als filosoof verbonden is aan de Faculteit der Managementwetenschappen. Ten Bos heeft zeven boeken gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen zoals taal, water en bureaucratie. Dwalen in het Antropoceen (2017) is zijn meest recente boek.
Praktische informatie

Datum: 22 maart 2018
Voertaal: Engels
Deuren open: 19.00
Start programma: 19.30
Locatie: Oude Lutherse Kerk
Adres: Singel 411, 1012 WN, Amsterdam
Ticketprijs: €39
A Radical View on Nature - Timothy Morton & René ten Bos

The British philosopher Timothy Morton, one of the most important and radical thinkers of our time, will come to The School of Life with the aim of forever altering the way you think about nature and humanity. The Dutch philosopher René ten Bos will complement and challenge him.

We often think of nature as offering us a break from the hustle and bustle of the city, a breath of fresh air and clarity of mind. Morton disputes this traditional image of ‘nature.’ It is actually our idea of this hard split between civilization and nature that lies at the heart of the ecological crises we are facing. By changing the way we look at nature and ourselves, we can learn to reconnect with our environment. In his unique work, Morton combines insights from philosophy, literature, anthropology, biology, physics, Buddhism and art.

On March 22nd Timothy Morton will speak with René ten Bos in the Old Lutheran Church in Amsterdam. They will discuss Morton’s revolutionary take on ecology, the boundaries of human mastery and how we are changed by the changes of our climate.

Ten Bos, like Morton, believes that the consequences of human intervention on the planet force humans to look differently at how we relate to the world. According to Ten Bos we feel disorientated in the Anthropocene, the current era in which the human impact on the planet has become clearly visible. We are wandering through this era without knowing where we should go and what we should do with the earth. We have to live with new, opaque ecological realities that ask us to reconsider what it means to be human.

Wandering through the forest will never be the same again after you hear what Morton and Ten Bos have to say. Through their unique take on seemingly self-evident concepts such as ‘nature’ and ‘climate’, they help us find a new sense of enjoyment in things we’ve never considered before.

The speakers
Timothy Morton is a British philosopher. He has published over a dozen books and numerous essays and articles on ecology. He is a member of the Object-Oriented-Ontology movement which disregards humans as superior to nature. Morton often combines his academic work with artistic projects such as his acclaimed collaborations with singer Björk and art curator Hans Ulbrich Obrist. His book Dark Ecology (2016) and his latest book Being ecological will appear in Dutch the beginning of 2018.

René ten Bos is a professor at the Radboud University where he teaches philosophy at the Department of Business and Management Studies. He has published seven books which focus on various topics such as language, water and bureaucracy. Dwalen in het Antropoceen is his most recent book.
Practical information

Date: 22nd of March 2018
Language: English
Doors open: 19.00
Start: 19.30
Location: Old Lutheran Church
Address: Singel 411, 1012 WN, Amsterdam
Ticket price: €39